Mimořádné opatření MZd platné od 12. 4. 2021

 07.04.2021 12:00   mshusovahb

Od 12. 4. 2021 bude umožněna osobní přítomnost dětí mateřské školy ve své kmenové MŠ pro zákonné zástupce vykonávající povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s pandemií.

 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 94/2021 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se

I. omezuje:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a

b) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,

Str. 2 z 11

 

c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,

e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),

f) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,

g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

i) praktického výcviku v řízení motorových vozidel žáků a studentů v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:

a) základní školy při zdravotnickém zařízení,

b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,

c) dětí v přípravné třídě,

d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,

g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),

i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,

s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové konzultace podle písm. i),

5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a

c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:

a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

Str. 3 z 11

 

b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),

c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),

7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a

b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,

9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti,

11. povoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

a) mateřských škol,

b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení,

13. konání

a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a

b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

Str. 4 z 11

 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi nejčetnější ohniska nemoci COVID-19 patří v celkovém hodnocení školy a školská zařízení, včetně mateřských škol, je nadále omezen provoz škol a školských zařízení.

Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou být součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření.

Data potvrzují, že šíření COVID-19 ve školách není zanedbatelné.

Následují shrnutí hlavních zjištění k riziku šíření COVID-19 ve školách a školských zařízeních a jeho závislosti na věku.

Podle dat z ČR (ÚZIS)1:

1 Viz prezentace ÚZIS dostupná zde: https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29.

2 Viz prezentace: https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf.

Ve školách je dle výledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic evidován dlouhodobě výnamný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přhlénutí k absolutním počtům onemocnění je školní kolektiv nejčstěším ohniskem dané nákazy.

 Z hlediska velikosti jde o ohniska spíš malá ve kterýh je průěněevidováo 5,1 pozitivníh příadůna jedno zaříení Důodem můž bý včsnépodchycenínáazy a dobrásledovatelnost šířnív definovanýh šolskýh kolektivech.

 Incidence př otevřníšol prudce stoupámj. v záislosti na věu nemocnýh osob.

Podle dat z Č a zahraničíz analytickézpráy Think Tanku UK Vzděááí212:

od konce léa a běem podzimu v Č, ale i mnoha jinýh zemíh, stoupáincidence nemoci COVID-19 ve všch věovýh skupináh, včtněděía mláež;

Str. 5 z 11

 

u žáůstřdníh šol je incidence obecněvyššínežu žáůzáladníh šol (ZŠ;

 u žáů2. stupněZŠje incidence obecněnižšínežu dospěýh;

 ihned po začáku šolnío roku se v Č prudce zvyšje incidence u žáů2. stupněZŠa u žáůstřdníh šol; souvisejíídata všk neumožňjíjednoznačědeklarovat, zda k náazá došo ve šoláh, nebo mimo ně ani do jakémíy přspěy tyto věovéskupiny k nálednéu náůtu epidemie běem řína; běem „odzimnío lockdownu“ v Č vzrostl podí prokáanýh náaz u děíve věu 3–6 let v porovnáís ostatníi věovýi skupinami; s jistý zpožěí tento podí vzrostl i u děíve věu 0–2 roky; souvislost náazy s pobytem v mateřkýh šoláh se jevíbý u skupiny 3–6letýh děípravděodobná nicméěnelze prokáat, zda tento fakt výnamnou měou ovlivnil celkovýprůě epidemie.

Komprehenzivníanalýa šířníCOVID-19 ve šoláh v USA3 ukazuje, ž náaza se víe šířív dománostech, kde děi prezenčěnavšěujíšolu, a to i v záislosti na věu/navšěovanétříě(čí staršídíě tí vyššíriziko). Záoveňtato studie přdkláái porovnáípodmíek a přdpokladůk minimalizaci ažúlnéu vymizenítohoto rizika, a to i pro ročíy odpovíajíížáů čskýh střdníh šol. Výnamný faktorem omezenírizika je prezenčívýka jen v čátečé režmu a dáe zavedenírežmovýh opatřní(čí víe opatřní tí nižšíriziko).

3 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597

4 Viz https://www.nature.com/articles/s41562-020-01009-0.

5 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

6 BISOP: https://www.bisop.eu/vyzkumna-zpravabisop-vytvoril-model-sireni-COVIDu-19-na-zakladnich-skolach/.

7 (Figure 4) McGee R.S et al. Model-driven mitigation measures for reopening schools during the COVID-19 pandemic. https://doi.org/10.1101/2021.01.22.21250282

Studie dopadůplošýh opatřníz jarnívlny COVID-19 v roce 2020 uváěírůnédopady uzavřníšol, jeden z nejvěšíh dopadůurčje Haug et al.4, podle kterýh uzavřníšol v USA mohlo snížt incidenci a mortalitu ažo 60 %.

Podle agentnío modelu záladníšoly, založnéo na reáné grafu sociáníh vazeb a kontaktůžáůa učtelůna jednévěšíZŠ vyvinutéo BISOP ve spoluprái s MŠT5:

- Na první stupni ZŠse nemoc COVID-19 šířívýnamněméěnežna 2. stupni ZŠ Ačoli na 1. stupeňchodío čvrtinu víe děí(o jednu tříu), podííse 1. stupeňZŠjen na zhruba 42 % infekcíve šole. Potvrzuje se tí intuice, ž menšíděi majíméěintenzivníh sociáníh kontaktůa záoveňtéěřneměíkolektiv ani učtele v průěu výky.

Dle agentnío modelu vyvinutéo spolu s BISOP6 by týenníalternace celýh tří na ZŠměy snížt šířníCOVID-19 ve šole ažo 80 % proti běžéu stavu i bez dalšíh režmovýh opatřní s nimižby mě bý efekt věší

Výnamnésnížnírizika př týenníalternaci skupin jejich rotacípotvrzujíi dalšístudie založnéna modelováí šolnío provozu. Dle modelu z USA7 týennírotace prezenčía distančívýky celýh tří snižje záadněriziko, ž se šola stane mítem náazy žáůa učtelůa tí rizikem vzniku ohniska onemocněí

Týennírotace celýh tří se tak ukazujíjako klíčvéa efektivníopatřnís rozhodujíí efektem na šířnínemoci COVID-19, kterézáoveňnezasahuje drastický způobem do provozu šoly v porovnáís dalšíi alternativami jako je půenítří, využíanénapřílad Str. 6 z 11

na podzim 2020 v Izraeli. Výodou opatřníje záoveňníkácitlivost na úoveňindividuánío dodržváíopatřní

Vedle výky jen v čátečé režmu za využtírotace je nezbytnédoplněítohoto opatřnío dalšírežmovýh opatřní Jižzmíěákomprehenzivníamerickástudie zkoumajíídopad šířníCOVID-19 ve šoláh v USA8 uváí ž př zavedení7 a víe běžýh režmovýh opatřníje riziko zvýšnéo přnosu ze šol marginání Mezi nejúčnněšíi režmovýi opatřníi je uváěo omezeníextrakurikuráníh aktivit, denníscreening symptomů ochrana dýhacíh cest učtelůi žáů dostatečévěráínebo přsunutíčáti výky ven.

8 Lessler J, et al. Household COVID-19 risk and in-person schooling https://doi.org/10.1101/2021.02.27.21252597.

Podle agentnío modelu šoly vyvinutéo spolu s BISOP docháína ZŠk nejvěšíu přnosu infekce (47 %) mezi děmi ze stejnétříy: klíčvájsou proto přdevší režmováopatřníve tříěa o přstáce. Relativněméěvýnamnéje šířníinfekce mezi děmi z růnýh tří.

JinémimořánéopatřníMinisterstva zdravotnictvímaximáněrozšířlo povinnost ochrany út prostřdnictví respiráorůtříy FFP2, pří. zdravotnickýh obličjovýh masek a jinémimořánéopatřnízakotvilo pravidla pro testováízamětnancůšol a šolskýh zaříenía děí žáůa studentůna příomnosti viru SARS-CoV-2.

S ohledem na komunitnícharakter šířníonemocněíje v součsnédoběnezbytnéstáe udržvat plošámimořánáopatřnína celé úemíČskérepubliky s tí, ž v nejpostižněšíoblastech budou uplatňváa příněšíopatřní

S ohledem na stáe vysokáčíla nakažnýh a hospitalizovanýh osob, je nezbytnénadáe držt omezenýprovoz šol a šolskýh zaříení s odůodněýi výimkami, a uplatňvat distančíformu výky. Distančívzděááíalespoňčátečěkompenzuje záaz osobnípříomnosti a umožňje zachovat práo na vzděáí Výon útavou zaručnéo práa na vzděááínenív souvislosti s přjetí tohoto mimořánéo opatřnísuspendová, neboťse žáů a studentů i nadáe poskytuje vzděááív nejlepšídostupnéformě

I přs uvedenédůody omezeníprovozu šol a šolskýh zaříení existujídůody zřtele hodné pro kteréje stanovena výimka z danéo omezení

K bodu I./1 – omezení vysokých šol

Výimka ze záazu se vztahuje na konáízkoušk v max. poču 10 osob. Na vysokéšole nenímožéněterézkoušy konat pouze distančíformou, z toho důodu je umožěo konat zkoušy formou prezenčí aby nebyl ohrožn průhod studiem. Záoveňje stanovena maximáníkapacita osob na jednotlivézkouše, čížse omezuje riziko přnosu koronaviru.

Výimka podle pím. a) se umožňje z toho důodu, ž studenti zdravotnickýh a pedagogickýh oborův ráci svépraxe vykonáajíčnnosti přío ve zdravotnickýh zaříeníh a zaříeníh sociáníh služb. Zpravidla se jednáo studenty, kteřístudiem jižzíkali poždovanékompetence a mohou tedy vykonáat ty čnnosti, kteréby jinak byly vyhrazeny personáu nemocnice č šol. Tito studenti svou čnnostímohou výazněpomoci přílušý zdravotnický zaříení, kterése mohou potýat z důodu koronaviru s nedostatkem vlastnío personáu. Stejněto platíu studentůpedagogickýoborů kteřísvou účstína praxi mohou vypomoci jižtak zatížnéu sektoru šol a šolskýh zaříení Str. 7 z 11

Výimka pod pím. b) pak umožňje individuáníkonzultaci, kdy je příomen pouze student a přílušýakademickýpracovní. V takovýh příadech je př dodržníostatníh protiepidemickýh opatřní(zejméa ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo. Součsněse touto výimkou umožídoplnit si vzděáípř osobnípodrobněšíkonzultaci v těh oblastech, kterési v ráci distančío vzděááístudent dostatečěneosvojil apod.

K bodu I./2 – zákaz poskytování ubytování studentů vysokých šol

Výimka z bodu 2 je nezbytnáz toho důodu, aby osoby, kterénemajív Čskérepublice jinébydlišě mohly setrvat v ubytovací zaříení záoveňje tato možost ponecháa z logiky věi osobá, který je umožěa příomnost na prezenčívýce.

K bodu I./3 – omezení provozu střdních a vyššch odborných šol a konzervatoř

Výimka podle bodu 3 pím. a) a b) je stanovena z toho důodu, ž zde je kontrola nad pohybem osob a setkááí osob mezi sebou. Jednáse o zaříenípro přdem danou skupinu osob, kterése pohybujív jednom (ucelené nebo dokonce uzavřné) zaříení Nedocháíve vysokémíř ke kontaktů s jinýi osobami nežs těi, kteréjsou umítěy v zaříeníh pro útavnínebo ochrannou výhovu, resp. v zaříeníh zříenýi Ministerstvem spravedlnosti. Tyto osoby se tedy potkáajítak jako tak a nenížánýdůod omezovat jejich setkááív ráci šoly, resp. př vzděááí

Výimka podle bodu 3 pím. c) umožňje, aby se žái a studenti zdravotnickýh oborůmohli vzděáat v ráci praktickéo vyučváía prakticképříravy přío ve zdravotnickýh zaříeníh a zaříeníh sociáníh služb. Jednáse o žáy nebo studenty, kteřízíkáajíkompetence např na pozice oštřvatele č sanitář a mohou tedy pod dozorem příadnějižsamostatněvykonáat ty čnnosti, kteréby jinak byly vyhrazeny tomuto personáu v ráci zdravotnickéo zaříenínebo zaříenísociáníh služb. Tito žái a studenti svou čnnostímohou výazněpomoci přílušý zdravotnický a sociání zaříení, kterése mohou potýat z důodu koronaviru s nedostatkem vlastnío personáu.

Výimka podle bodu 3 pím. d) je stanovena z toho důodu, ž distančívýka v danýh šoláh je velice problematickáa nemohla by v takovémíř, jako v jinýh šoláh, zachovat práo na vzděáí Z důodu zachováípřítupu ke vzděááí je těto žáů umožěa prezenčívýka.

Výimka podle bodu 3 pím. e) pak umožňje, aby se jeden žá nebo student mohl setkat se svý učtelem na individuáníh konzultacíh. V takovýh příadech je př dodržníostatníh protiepidemickýh opatřní(zejméa ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo a umožíse tí doplnit si vzděáípř osobnípodrobněšíkonzultaci v těh oblastech, v kterýh se žá v ráci distančío vzděááíhůř orientuje apod.

Výimky pod pím. f), g) a h) jsou stanoveny pro vybranézkoušy. Distančíkonáítěhto zkoušk můž bý v mnoha příadech problematické ne-li neuskutečitelné Uvedenéplatízejméa pro záěečéa maturitnízkoušy nebo absolutoria. Pod pím. f) jsou umožěy prezenčíkomisionáníopravnéa komisionánínáradnízkoušy, kterév letoší šolní roce konajížái maturitníh ročíůstřdníh šol a konzervatořípodle opatřníobecnépovahy vydanéo na záladě§184a šolskéo záona.

Výimka podle pím. i) umožňje studentů a žáů praktickývývik v říenímotorovýh vozidel v ráci jejich odbornépříravy v oborech vzděááí u kterýh je zíkáířdičkéo Str. 8 z 11

opráněíurčnýh skupin danéRácový vzděáací programem nebo šolní vzděáací programem. S ohledem na to, ž prezenčípraktickávýka byla delšídobu omezena, je nezbytné aby bylo těto žáů a studentů umožěa praktickávýka vzhledem k déce trváítohoto praktickéo výviku. Obecněje mimořáný opatřní takéumožěo, aby se konaly čnnosti k zíkáířdičkéo opráněí proto je vhodnéumožit tento vývik i žáů a studentů v ráci jejich praktickéo výviku.

K bodu I./4 – omezení provozu základních šol

Výimka podle bodu 4 pím. a) a b) je stanovena z toho důodu, ž zde je kontrola nad pohybem osob a setkááí osob mezi sebou. Nedocháíve vysokémíř ke kontaktů s jinýi osobami nežs těi, kteréjsou umítěy v zaříeníh pro útavnínebo ochrannou výhovu, resp. v zaříeníh zříenýi zdravotnickýi zaříeníi. Součsněnenídůodnév těhto příadech omezovat poskytováívzděááí kdyžděi jsou spolu v dané zaříeníprakticky celodenně

Výimka v boděc) a f) je pak stanovena pro děi, kterénavšěujípříravnétříy záladníšoly a zde se vzděáajív ráci povinnéo přdšolnío vzděááí kterénenízakááo. Je tedy třba k nim z tohoto hlediska přstupovat stejnějako k děem, kteréjsou např stejněstaréa plnípovinnépřdšolnívzděááív ráci mateřkéšoly.

Výimka podle bodu 4 pím. d) a e) je pro žáy, u kterýh je prezenčívýka velice klíčvá jelikožpro tyto žáy vzhledem k jejich věu je prezenčívýka nenahraditelnáa distančívýka by pro tyto žáy byla nejvíe problematickáa nejméěefektivní Výka čenía psaníje v 1. ročíu realizovatelnáprakticky pouze prezenčě Rovněžu zbylýh ročíůprvnío stupněZŠje naléavýzáem na prezenčívýce, neboťv tomto šolní roce měy distančízpůob výky po velmi dlouhou dobu v řáu něolika měíů Záoveňje stanovena rotačívýka, jelikožtýennírotace celýh tří se ukazujíjako klíčvéa efektivníopatřnís rozhodujíí efektem na šířnínemoci COVID-19, kterézáoveňnezasahuje drastický způobem do provozu šoly v porovnáís dalšíi alternativami jako je půenítří, využíanénapřílad na podzim 2020 v Izraeli (víe viz obecnáčát odůodněí. Rotace se pak nebude týat prvníh stupňů kde nepřsahuje celkovýpočt žáůna celé první stupni ZŠ75 žáůa záoveňse jednáo prvnístupeň kterýje stavebněodděen od 2. stupně a to včtněšolníjíelny. U těhto „alýh“ 1. stupňůZŠjsou malétříníkolektivy (průě vycháína maximáně15 žáůve tříě, cožumožňje přjíat vhodnáopatřnísnižjííriziko přnosu náazy (např pomocídostatečýh rozestupů a z povahy věi zde nehrozítakovéšířníviru mezi osobami, jako u velkýh tříníh kolektivů

Výimka pod pím. g) je stanovena z toho důodu, ž distančívýka v danýh šoláh je velice problematická Z důodu zachováípřítupu ke vzděááíje těto žáů umožěa prezenčívýka.

Výimka pod pím. h) pak umožňje, aby se jeden žá mohl setkat se svý učtelem na individuáníh konzultacíh. V takovýh příadech je př dodržnínezbytnýh protiepidemickýh opatřní(přdevší ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo a umožíse tí doplnit si vzděáípř osobnípodrobněšíkonzultaci v těh oblastech, kterési v ráci distančío vzděááížá dostatečěneosvojil apod.

Výimka podle pím. i) umožňje skupinovékonzultace v maximání poču 6 žáů Tato skupinovákonzultace je umožěa pro žáy 2. stupněZŠ kteříjsou z něakéo důodu znevýodněív distančívýce. Můž se jednat napřílad o nedostatečou materiánípodporu distančívýky. Takése skupinovákonzultace umožňje pro žáy 9. tří, kteříse v součsnédoběpřdevší přpravujína přjíacízkoušy. Str. 9 z 11

K bodu I./5 – omezení provozu mateřkých šol

Výimka podle pím. a) umožňje osobnípříomnost těh děí kteřímajípovinnépřdšolnívzděááí S ohledem na záěžceléo systéu (včtněmobility ve veřjnéhromadnédopravěapod.) je nezbytnéomezit v příaděmateřkýh šol uvolněíopatřnípouze na děi s povinnostípřdšolnío vzděááí Uvedenézáoveňposkytne mateřký šolá možost vytvořnímenšíh skupin děí(do 15 osob), a to jak z prostorovéo, tak personánío hlediska. Děi v přdšolní roce majínejvyššípotřbu vzděááívzhledem k příravěna jejich vstup do záladníšoly.

Výimka podle pím. b) je stanovena z toho důodu, ž distančívýka v danýh šoláh je velice problematická Z důodu zachováípřítupu ke vzděááí je těto žáů umožěa prezenčívýka.

Výimka podle pím. c) je stanovena z toho důodu, ž zde je kontrola nad pohybem a setkááí osob. Nedocháíve vysokémíř ke kontaktů s jinýi osobami nežs těi, kteréjsou umítěy v zaříeníh zříenýi zdravotnickýi zaříeníi. Součsněnenídůodnév těhto příadech omezovat poskytováívzděááí kdyžděi jsou spolu v dané zaříeníprakticky celodenně

K bodu I./6 - omezení základního uměeckého a jazykového vzděávání

Výimka podle pím. a) umožňje konat stáníjazykovézkoušy za režmovýh opatřní Stáníjazykovézkoušy nelze konat distančí způobem nebo jen s velkýi obtížmi, z toho důodu je jim uděena výimka.

Výimka podle pím. b) umožňje, aby se jeden žá nebo účstní mohl setkat se svý učtelem na individuáníh konzultacíh. V takovýh příadech je př dodržnínezbytnýh protiepidemickýh opatřní(přdevší ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo a umožíse tí doplnit si vzděáípř osobnípodrobněšíkonzultaci v těh oblastech, kterési v ráci distančío vzděááížá nebo účstní dostatečěneosvojil apod.

Výimka podle pím. c) umožňje, aby se jeden žá nebo jeden účstní mohl setkat se svý učtelem v ráci individuáníprezenčívýky. Je tedy možé aby byla uskutečěa plnohodnotnáprezenčívýka, ale pouze jeden na jednoho. V takovýh příadech je př dodržníostatníh protiepidemickýh opatřní(zejméa ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo.

K bodu I./7 - omezení provozu střdisek volného čsu

Výimka podle pím. a) umožňje, aby se jeden účstní mohl setkat se svý učtelem na individuáníh konzultacíh. V takovýh příadech je př dodržnínezbytnýh protiepidemickýh opatřní(přdevší ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo.

Výimka podle pím. b) umožňje, aby se jeden účstní mohl setkat se svý učtelem v ráci individuáníprezenčívýky. Je tedy možé aby byla uskutečěa plnohodnotnáprezenčívýka, ale pouze jeden na jednoho. V takovýh příadech je př dodržnínezbytnýh protiepidemickýh opatřní(přdevší ochrana dýhacíh cest) a dodržníhygienickýh opatřníriziko přnosu koronaviru minimalizováo.

K bodu I./8 - omezení provozu šolních družn a šolních klubů

Výimka podle bodu 8 umožňje poskytovat zámovévzděááípro žáy, který je umožěa prezenčívýka. Vzhledem k tomu, ž je stanovena podmíka homogenity Str. 10 z 11

jednotlivýh skupin, nedojde k prolíáížáůz růnýh tří, a tedy riziko náazy se touto čnnostívýnamný způobem nezvyšje.

K bodu I./9 - omezení provozu výchovných a ubytovacích zařzení

Výimka podle bodu 8 je nezbytnáz toho důodu, aby osoby, kterénemajív Čskérepublice jinébydlišě mohly setrvat v ubytovací zaříení záoveňje tato možost ponecháa z logiky věi osobá, který je umožěa příomnost na vzděááí

K bodu I./10 - omezení zpěu jako součsti vzděávání

Výimka je stanovena z toho důodu, ž pro tyto žáy a studenty je zpě hlavnívzděáacíaktivitou a jeho záaz by pro něznamenal znemožěívzděááí Pokud by tato výimka nebyla stanovena, bylo by tí omezeno vzděááítěhto žáůa studentůpouze na vedlejšínebo dobrovolnépřdměy.

K bodu I./11 - omezení sportovní čnnosti jako součsti vzděávání

Výimka podle pím. a) je stanovena z toho důodu, ž pohyb děív mateřkýh šoláh je integránísoučátímnoha aktivit a vzděááíby jeho absencívelmi trpěo.

Výimka podle pím. b) se stanovíz toho důodu, ž pro tyto žáy a studenty je sportovníčnnost hlavnívzděáacíaktivitou a jejízákaz by pro něznamenal znemožěívzděááí Pokud by tato výimka nebyla stanovena, bylo by tí omezeno vzděááítěhto žáůa studentůpouze na vedlejšínebo dobrovolnépřdměy.

K bodu I./12 - zákaz vstupu třtích osob do šol

V zámu prevence šířnínáazy od třtíh osob se stanoví ž vstup těhto osob je možýpouze v nezbytněnutnýh příadech s tí, ž se omezíjejich kontakt s žáy, studenty a pracovníy šoly v prostoráh šoly. Nezbytněnutný příadem je napřílad plněísmluvníh záazkůšoly nebo vstup záonnýh zátupcůjako doprovodu napřílad př dopomoci př samotestováíatd. Ve všch příadech je všk nutno dbá na omezeníkontaktůtřtíh osob s osobami v prostoráh šoly (typicky s žáy a pracovníy šoly).

K bodu I./13 – výjimky z omezení konání něterých zkoušk

Výimka podle pím. a) umožňje konáípřjíacíh zkoušk za přdpokladu, ž se jej bude (v jeden okamžk v jednémítnosti) účstnit nejvýš 20 osob. Přjíacízkoušy v mnoha příadech nenímožékonat pouze na záladěposouzenípíemnýh podkladů a je tedy nutnékonat prezenčítesty nebo posouzenínadáíuchazečů kterénenímožékonat distančě Z důodu omezenírizika přnosu koronaviru se tak omezuje maximánípočt osob, kterése mohou součsněúčstnit přjíacío říení a to samozřjměpř dodržnívšch hygienickýh opatřní

Výimka podle pím. b) umožňje konáínostrifikačíh zkoušk za režmovýh opatřní Nostrifikačízkoušy nelze konat distančí způobem nebo jen s velkýi obtížmi, z toho důodu je jim uděena výimka.

K bodu I./14 – výjimky pro děi zákonných zástupcůurčných profesí

Záaz prezenčívýky děía žáůve šoláh mámj. za náledek, ž spolu s prezenčí poskytováí vzděááínemůž bý zajišěa ani péč o děi a žáky od 2 do 10 let (nebo staršížáy, kteřípotřbujíintenzivněšípéč). V důledku nezajišěépéč by museli péč o tyto děi a žáy zajistit záonnízátupci děía žáů V příadě ž záonnízátupci děía žáůvykonáajípovoláí jejichžvýon je nezbytnýpro boj s epidemií je potřba zajistit péč o jejich děi. Str. 11 z 11

Do těhto skupin povoláípatřízamětnanci poskytovatelůzdravotníh služb, pedagogičípracovníi, kteřízajišťjíprezenčívýku (a tedy takétuto péč) ve šoláh a příadněšolskýh zaříeníh, zamětnanci bezpečostníh sborů přílušíi ozbrojenýh sil, zamětnanci orgáůochrany veřjnéo zdraví zamětnanci uvedenív §115 odst. 1 a dalšízamětnanci v sociáníh služáh podle záona č 108/2006 Sb., o sociáníh služáh, ve zněípozděšíh přdpisů zamětnanci Úřdu práe Čskérepubliky, zamětnanci Čskéspráy sociánío zabezpečnía okresníh sprá sociánío zabezpečnía zamětnanci Finančíspráy Čskérepubliky.

K bodu II.

Výimky vyjmenované v bodě II. nebudou povoleny v okresech, ve kterýh bude potvrzena hodnota 7denníincidence (kumulativnípočt příadůza 7 po sobějdoucíh dnův přpoču na 100 tisí obyvatel) dvojnáobněvyšší nežbude celkováhodnota 7denníincidence v Č. Záoveňbude př hodnocenírizika zohledně výoj trendu výkytu nemoci COVID-19 (přdevší mezi týennínáůt) v posuzovanýh okresech. Cíem tohoto opatřníje zabráit nekontrolovatelnéu šířnínemoci COVID-19 a tí zhoršníepidemiologickésituace v posuzovanýh okresech. V příaděnepřjetítohoto opatřnílze ne záladědosavadníh zkušnostídůodněpřdpokláat, ž by v postižnýh okresech musela bý přjata příněšíprotiepidemickáopatřní

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky

Zpracovávám...